Centrul de Informare și
Promovare Turistică

Valea Ierii

Conservarea Biodiversității

Conservarea biodiversitatii in Valea Ierii

Conservarea biodiversității a devenit sau ar trebui să devină una dintre cele mai urgente și importante probleme ale omenirii.

În lupta pentru protejarea mediului se urmărește: ocrotirea speciilor rare prin legislație corespunzătoare, comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului.

Pentru protejarea ariei un plan de management a fost conceput.


Situl natura 2000 Valea Ierii

Acest sit este unul dintre cele mai sălbatice din zona Munţilor Apuseni şi bine conservat. Cu peisaje impresionante, pajişti naturale, păduri de foioase, conifere şi de amestec, aici creşte şi o plantă rară, arnica. Un ecosistem natural, unde vieţuiesc, printre altele, ursul, lupul, râsul, pisica sălbatică, jedrul, veveriţa, cocoşul de munte, mierla de piatră, ciocănitoarea, acvila ţipătoare mică, piţigoiul sau huhurezul. Frumuseţea peisajului şi importanţa păstrării pădurii pe versanţii cu pante foarte mari, cumulate cu valoarea fondului cinegetic, au dus la declararea zonei Valea Ierii ca sit de interes comunitar, ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000, cu o suprafata totală de 6194,1 ha.


Poze:


Situl natura 2000 Someşul Rece

Acest sit are peste 8000 de ha. Specii de păsări, animale, dar şi păduri, păsuni şi plante rare sunt protejate în aceasta zona. Se remarcă prin lărgimea luncilor şi frumusetea peisajului. Din loc în loc se găsesc cătune locuite sezonier. Cuprinde o mare parte din teritoriul comunei Măguri Răcătău şi o mai mică parte din comuna Valea Ierii, având în total peste 8000 de ha.


Poze:


Situl natura 2000 Muntele Mare

Porneşte din amonte de Valea Ierii şi ajunge pâna pe teritoriul judeţului Alba. Tufişuri, tufărişuri, pajişti naturale, stepe, păduri de conifere, alături de mai multe specii de păsări sunt protejate în acest areal. Situl se întinde pe o suprafaţa de 1659,2 ha şi se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure şi pajiştilor montane, dar şi prin prezenţa unor specii rare de păsări. 

În vederea conservării frumuseții și valorii cinegetice zona situată pe teritoriul comunei Valea Ierii a fost declarată prin Decizia 147/1994 a Consiliului Județean Cluj, arie naturală protejată de interes județean.

Astfel pe teritoriul comunei sunt interzise activitățile economice și recreaționale poluante și cele ce pot să afecteze valoarea peisagistică și cinegetică.

Pe teritoriul comunei Valea Ierii se găsesc trei astfel de arii naturale protejate de interes județean: Aria naturală protejată de interes județean Valea Ierii, Acumularea Bondureasa, Aria naturală protejată de interes județean Valea Șoimului.


Poze:


Ariile naturale protejate de interes judetean

Aria naturală protejată de interes județean Valea Șoimului

Prin decizie 147/1994 a Consiliului Judeţean Cluj, Valea Şoimului a fost declarată arie naturală protejată, de importanţă judeţeană, pentru valoarea cinegetică. 

Acumularea Bondureasa

Este situată în aval de confluența rîului Iara cu pârâul Măruțiu. În acest perimetru, râul Iara, aflat nu departe de izvor, formează un mirific amfiteatru cu pereți stâncoși, cu creste, limbi de grohotiș și țancuri pe care se încumetă să crească ici și colo mesteceni și molizi pipernici. Zona este destul de izolată, accesibilă cu autovehicule pe drum forestier din Valea Ierii, dar având pentru turiști acces spre zonele învecinate pe drumuri forestiere.

Zona a fost declarată arie naturală protejată de interes județean, cu valoare peisagistică.

Aria naturală protejată de interes județean Valea Ierii

Acestă zonă se întinde din aval de Acumularea Bondureasa spre satul Valea Ierii și continuă  până în comuna Băișoara. 

În vederea conservării frumuseții ei, zona, situată pe teritoriul comunelor Valea Ierii și Băișoara, a fost declarată prin Decizia 147/1994 a Consiliului Județean Cluj, arie naturală protejată de importanță județeană, pentru valoarea peisagistică și cinegetică.


Poze: